KORACI KA USPJEHU U ZAJEDNIČKOM ŽIVOTU ( I ) PDF Ispis E-mail

Prvi i najznačajniji faktor koji porodično ozračje čini privlačnim i djetetu dragim jest iskren, blizak i ljubavlju ispunjen odnos između roditelja. Ukoliko je, pak, taj odnos pun grubosti, netrpeljivosti, nepoštovanja i tenzija, on će na dijete ostvariti mnogo destruktivniji utjecaj nego, recimo, neimaština i ekonomski problem

Uzvišeni Gospodar je rekao: “I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene (supružnike) da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.”
Porodica ima posebno mjesto i značaj na putu usavršavanja svakog pojedinca na način da zanemarivanje ove činjenice odvodi ljudsku zajednicu na stranputicu i onemogućava iskorištavanje svih onih potencijala koje je Bog Uzvišeni podario ljudskome biću. Stoga Islam, kao učenje koje izgrađuje i odgaja čovjeka, ovome pitanju posvećuje posebnu pažnju, nudeći žednim ljudskim umovima brojna naučavanja koja pomažu učvršćivanje temelja porodice.
U savremenome svijetu svakodnevno se u vidu nepozvanoga gosta ljudskome umu nadaju novopečene ideje i ideologije, a svaka od njih za sebe tvrdi da donosi mir i smiraj ljudskome biću, nudeći recepte za uređivanje odnosa u porodici i među supružnicima. To je razlog više da se govori o praktičnim rješenjima koja u vezi s jačanjem porodičnih temelja i izgradnjom stabilne i zdrave porodice nude Časni Kur’an i  Božiji Poslanik.
Molim Uzvišenoga Boga da nam pomogne i podari nam uspjeh u rasvjetljavanju i promicanju islamskih naučavanja, da svima nama omogući upoznavanje sa dragocjenim islamskim znanjima i učini nas od onih koji će ih revnosno primjenjivati i ugrađivati u svoje svakodnevne živote.

Prvi korak: Značaj stjecanja znanja o pravilima (zakonitostima) zajedničkog života
Prije nego se posvetimo koracima koji vode uspješnom zajedničkom životu, bilo bi dobro kazati nešto o značaju zajedničkog života ili braka, jer ćemo upoznavajući se sa ulogom braka u našem životu dobiti dodatni poticaj za praktičnu primjenu koraka o kojima je ovdje riječ.

Značaj porodice
Pod ovim veleljepnim nebeskim plavetnilom obitavaju mnoge socijalne ustanove: škole, univerziteti, tržnice, ali najdraža Bogu Uzvišenom je ona koju zovemo porodicom ili obitelji. Otuda je brak kao uvjet za nastanak porodice Bogu najdraže, a razvod braka Bogu najmrže dozvoljeno djelo. Božiji Poslanik je kazao: „Nema ništa Bogu Uzvišenome draže od kuće koja je brakom sazdana u Islamu, a ništa kod Boga Uzvišenog nije omraženo koliko kuća koja se u Islamu uruši odvajanjem (razvodom).“
Bog Uzvišeni smatra dostojnim srdžbe i proklinjanja Svoga na ovom i budućem svijetu i najteže patnje onosvjetske, svakoga onoga ko doprinese razdoru, razvodu ili slabljenju porodice i izazivanja problema u njoj. Božiji Poslanik je kazao: „Ko god učini nešto što doprinosi razdvajanju žene i muža, zavrijedio je time srdžbu Božiju na ovome i budućem svijetu, a Bog Uzvišeni će (na Dan sudnji) na nj baciti hiljadu plamenih stijena. Ako, pak, učini nešto što izazove smutnju, nered i neslaganje između žene i muža, makar to i ne dovelo do rastave braka, opet će se naći u okrilju srdžbe Božije, a Bog Uzvišeni će ga na ovome i budućem svijetu udaljiti iz milosti Svoje i pogled Svoje naklonosti mu uskratiti.“
Sad kad znamo koliko je porodica vrijedna, ne trebamo li, onda, posebnu važnost pridavati pravilima i zakonitostima koje učvršćuju njezine temelje? Je li Bogu Uzvišenome drago samo to da žena i muškarac budu jedno pored drugog kao muž i žena, ili, pak, da budu istinska porodica i grade porodicu snagom međusobne ljubavi i razumijevanja, istinske vezanosti, koračajući tako, smjerno i u miru, stazom Kreacije Božije?

Dobra porodica – dobro dijete
Da bismo se još bolje upoznali sa značajem usvajanja pravila zajedničkoga života, osvrnut ćemo se na ovo pitanje iz još jednog ugla.
Svi ćemo se sigurno složiti u tome da je dijete najvažniji plod zajedničkoga života; plod koji može čovjeka dovesti do blažene sreće i učiniti mu život džennetom. Božiji Poslanik je rekao: “Dobro dijete je dio sreće čovjekove”. „Dobro dijete je buket džennetskoga cvijeća.“ S druge strane, loše dijete može život roditelja u džehenem pretvoriti i sramotu im na ovome svijetu priskrbiti. Hazreti Alija veli: „Nedostojno dijete uništava čast i sramoti pretke svoje.“
Mnogi roditelji danas tragaju za putem koji će ih odvesti najboljem i najlakšem načinu koji bi im  pomogao da odgoje zdravu i dobru djecu. Treba priznati da uspješan odgoj djece i odgajanje uspješne djece ovise o stvaranju zdravog, privlačnog i toplog porodičnog ozračja. Roditelji koji nisu u stanju u vlastitome domu stvoriti ozračje u kojem će se njihvo dijete osjećati sigurnim i sretnim, ustvari, u svome djetetu stvaraju naklonost i težnju prema vanjskome svijetu, prema izvanporodičnom okruženju. A dijete koje izbjegava porodično okruženje i pokazuje više naklonosti “ulici”; dijete koje, umjesto sa roditeljima, bliskost i iskrenost gradi sa “prijateljima”; dijete koje se suzdržava otvoriti svoje srce ocu ili majci, a rješavanje svojih problema traži u “društvu” – odgoj takvog djeteta se, ustvari, dešava izvan porodice, a njegovi roditelji u tom procesu imaju najmanju ulogu. To je već znak za uzbunu. Izvanporodično okruženje ne nudi dovoljnu dozu sigurnosti. Posebno u današnje vrijeme, u okolnostima kakve vladaju u savremenom svijetu, izvanporodično okruženje nosi velike rizike i opasnosti koje prijete ne samo odgoju djeteta već čak i njegovom biološkom opstanku. Roditelji koji na svijet gledaju otvorenih očiju i vide svu destruktivnost činilaca koji izvan njihova doma mogu determinirajuće utjecati na odgoj njihova djeteta, dakle, roditelji koji imaju sluha da čuju taj znak za uzbunu, upotrijebit će svu svoju pozitivnu energiju da bi porodično ozračje učinili što zdravijim i privlačnijim, punim iskrenosti, otvorenosti i ljubavi.
Prvi i najznačajniji faktor koji porodično ozračje čini privlačnim i djetetu dragim jest iskren, blizak i ljubavlju ispunjen odnos između roditelja. Ukoliko je, pak, taj odnos pun grubosti, netrpeljivosti, nepoštovanja i tenzija, on će na dijete ostvariti mnogo destruktivniji utjecaj nego, recimo, neimaština i ekonomski problem. Dijete će u dobi u kojoj još nije u stanju shvatiti mnoge životne poteškoće, kakva je siromaštvo, vrlo lahko pojmiti razliku između lijepog i dobrog, odnosno ružnog i lošeg odnosa koji vlada između njegove majke i oca. Svađa između roditelja, čak i u ranoj životnoj dobi, kod djeteta ostavlja neizbrisiv trag na njegovoj nedužnoj duši i umu. Djeca koja odrastaju u siromašnim, ali emotivno zdravim porodicama imunija su na socijalne devijacije od djece koja odrastaju u ekonomski bogatim, ali ljubavlju siromašnim porodičnim ozračjima. Štaviše, novac u porodicama u kojima među roditeljima vladaju zategnuti odnosi, puni tenzija, predstavlja dodatni poticajni faktor koji djeci olakšava pristup socijalnim i moralnim devijacijama, odnosno uzrokuje više društveno neprihvatljivih ponašanja. Nemoguće je poreći činjenicu da je srazmjerno zategnutosti odnosa između roditelja veća vjerovatnoća devijacija u odgoju i razvoju djeteta. Ali, šta uraditi kako bismo porodicu sačuvali od opasnosti koju sa sobom nosi hladan i zategnut odnos među roditeljima, odnos pun bespotrebnih, nerijetko bezrazložnih svađa i prepirki? Nadam se da će vam redovi koji slijede pomoći da sa svojim bračnim drugom razvijate što zdraviji, bliži i iskreniji odnos, kako bi, između ostalog, svoj dom učinili poželjnim mjestom življenja za vaše dijete.

Lijepo ophođenje sa supružnikom i djecom – mjera ljudske vrijednosti kod Boga Uzvišenog
Nužnost usvajanja pravila i zakonitosti zdravog zajedničkog (bračnog) života nameće se i iz još jedne perspektive. U religijskoj kulturi nude se različiti kriteriji kojima se mjeri vrijednost ljudi. Spoznajući te kriterije čovjek može sam ustanoviti razinu svoga razvoja ili stagnacije u kontekstu svoga položaja u svekolikoj Božijoj Kreaciji. Jedan od tih kriterija jest i kvalitet bračnog života.
Sa stanovišta religije, preciznije kazano Islama, osoba koja u bračnom životu poštuje prava svoga bračnog druga i izvršava svoje bračne dužnosti, svrstava se u red najboljih ljudskih bića i obrnuto, osoba koja je nemarna prema pravima svoga bračnog druga, ubraja se u najgore ljude.
Božiji Poslanik je rekao: “Ženi koja je uzrok patnje svoga muža Bog neće primiti nijedno dobro djelo sve dok se ne promijeni prema njemu, pomažući mu i priskrbljujući njegovo zadovoljstvo. Taman kad bi takva žena čitav život provela u postu i ibadetu, kad bi roba oslobodila i sav svoj imetak na Božijem putu potrošila, opet bi bila prva od onih koji će ući u vatru (Džehennem).” Potom Poslanik nastavlja: “A ako je muž taj koji ugnjetava svoju ženu i ona zbog njega pati, i na njemu je isti takav teret odgovornosti i čeka ga ista patnja.” Poslanik na drugome mjestu kaže: “Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam, zaista, najbolji među vama prema porodici svojoj.”
Svi mi smo u mnogim sferama svoga života prihvatili da trebamo uložiti napor, energiju i vrijeme da bismo usvojili neke vještine, znanja i iskustva koja će nas učiniti uspješnim. Ali, ne znam kako ne shvatamo, bolje reći, kako još uvijek ne vjerujemo da je stupanje u brak jedan od najvažnijih događaja u našem životu i kako je bračni život jedan veliki životni ispit za čije uspješno savladavanje, također, treba imati određena znanja i vještine.
Neki mladi ljudi se boje razlika i neslaganja, te čim na samom početku braka uvide kako se u nečemu ne slažu sa svojim supružnikom, misle kako je nastupio “smak svijeta” i kako su “došli do zida”. Ali, ne treba se plašiti neslaganja i razlika, jer je to prirodna pojava u većini porodica. Kada dvoje ljudi, sa svojim osobenostima i karakternim razlikama, žive zajedno, mnoge njihove aktivnosti i odluke su zajedničke te je sasvim prirodno da se u nekim slučajevima ne mogu složiti. Dakle, neslaganje i razlike su prirodna pojava koje se ne treba bojati. Ono što nas treba zabrinjavati jest naš pristup neslaganju i razlikama. Problem većine mladih parova je upravo u tome što ne poznaju pravila i zakonitosti bračnog života te ne znaju kako se suočiti sa tim razlikama.
Neke od vještina zajedničkog života su posebno suptilne i svojevrsna su umjetnost. Te suptilne i tanahne niti koje zajednički život dvoje ljudi čine sadržajnijim i zdravijim su posebno osjetljive. Da bismo brak učinili uspješnim, moramo ih upoznati i, grubo kazano,  naučiti “njima rukovati”.
(Nastavlja se)

Piše Mohsen ABBASI VALADI

 

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image